นโยบายเว็บไซต์

  (Website Policy)

  จัดทำเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560


          การประกาศนโยบายเว็บไซต์ (Website Policy) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ โดยการประกาศนโยบายเว็บไซต์ควรมีเนื้อหาครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้


           1.วัตถุประสงค์

           2.เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

           3.สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

           4.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

           5.การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

           6.กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

           7.กฎหมายที่ใช้บังคับ